News and Media Holding - Etický kódex

Etický kódex

Medzi základné hodnoty vydavateľstva News and Media Holding a.s., patria sloboda slova, politická i ekonomická nezávislosť, oddanosť demokracii, rešpektovanie právneho systému štátu, ako aj relevantných medzinárodných dokumentov a odporúčaní.

Pracovníci vydavateľstva si vážia občianske slobody, vždy sú na strane slušnosti a spravodlivosti. Vo svojej novinárskej práci rešpektujú pluralitu názorov, prezumpciu neviny a právo na súkromie všade tam, kde sa to netýka verejného záujmu. Z toho vyplývajú zásady nášho správania vo vzťahu k čitateľom i respondentom.

Tento etický kódex určuje pravidlá pri vytváraní a udržiavaní etickej kultúry vydavateľstva a je záväznou normou pre všetkých pracovníkov a spolupracovníkov redakcií, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu printových periodík a internetových vydaní.

I. Zverejňovanie informácií

1. Povinnosťou redaktorov je podávať čitateľom pravdivé, presné a neskreslené informácie.

2. Dôležité údaje je potrebné pred zverejnením overovať aspoň z dvoch od seba nezá vislých zdrojov.

3. Ak sa niektoré dôležité informácie nedajú z objektívnych dôvodov overiť, treba to pri ich zverejnení uviesť.

4. Pracovník redakcie nesmie platiť zdroju za poskytnutie informácií. Výnimku môže udeliť šéfredaktor.

5. Redaktor je povinný komunikáciu s respondentom nahrávať a informovať ho o svojom zámere. V prípade verejne činných osôb a iných osôb verejného záujmu sa stačí predstaviť menom redakcie, ktorú zastupuje. Zvukové nahrávky, fotografické a listinné dôkazy, ktoré by mohli byť predmetom sporu, treba uchovávať najmenej počas troch rokov.

6. Publikovanie neoverených informácií, respektíve informácií z nedôveryhodných zdrojov je zakázané.

7. Pri zverejňovaní kritických hodnotení je potrebné poskytnúť priestor aj kritizovanej strane a jej názor alebo vyjadrenie vrátane odmietnutia primeraným spôsobom uviesť v článku.

8. Každý citát nepodložený zvukovou nahrávkou treba dať na autorizáciu respondentovi.

9. Informácie, ktorých zverejnenie môže byť spojené s rizikom neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti alebo dobrej povesti právnickej osoby, je autor povinný konzultovať so šéfredaktorom a na základe pokynu šéfredaktora aj s právnym servisom vydavateľstva.

II. Získavanie informácií

1. Redaktori periodík vydávaných v News and Media Holding a.s. pri svojej práci vždy vystupujú len za redakciu, ktorej sú členmi, a uvádzajú účel, pre ktorý získavajú informácie.

2. Získané informácie nesmie autor pred zverejnením využívať vo svoj prospech alebo prospech inej osoby.

3. Utajovanie novinárskej profesie je prípustné len vo výnimočných prípadoch investigatívnej žurnalistiky, keď sa k informácii dôležitej vo verejnom záujme nedá inak dostať.

4. Na prácu redaktora v utajení musí vždy dať súhlas šéfredaktor.

5. Pri získavaní informácií sa redaktori a ďalší tvoriví pracovníci vrátane externých prispievateľov riadia zákonnými predpismi Slovenskej republiky. Zvlášť dbajú na dodržiavanie tlačového zákona, zákona o reklame, o ochrane osobných údajov a na uplatňovanie autorských práv. 6. Pri citácii z iných médií zásadne uvádzame zdroj. Redaktori nesmú vydávať cudzí text za vlastný.

III. Ochrana zdrojov

1. Redaktori sú povinní chrániť zdroje svojich informácií, ak to zdroje požadujú, s výnimkou prípadu, keď môže dôjsť k zamedzeniu trestnej činnosti.

2. Redaktor je vždy povinný oznámiť identitu zdroja šéfredaktorovi.

IV. Tlačové opravy

1. Ak sa zverejní nepravdivá, skreslená alebo zavádzajúca informácia, redakcia sa v čo najkratšom čase postará o nápravu.

2. O uverejňovaní opráv, odpovedí a dodatočných oznámení rozhoduje šéfredaktor v súlade s tlačovým zákonom.

V. Konflikt záujmov

1. Redaktori a ďalší zamestnanci News and Media Holding a.s. môžu prijať dary či výhody, ktoré im ponúkajú z titulu ich práce iné subjekty maximálne v sumárnej hodnote 20 eur.

2. Zahraničné cesty schvaľuje a hradí vydavateľstvo. Pozvanie na zahraničné cesty, se mináre a ďalšie akcie, organizované a financované inými subjektmi, možno prijať len so súhlasom šéfredaktora a s akceptovaním podmienky, že to redakciu zároveň nezaväzuje k jednostrannému informovaniu v prospech organizátora cesty.

3. Redaktori svojimi článkami nesmú robiť skrytú inzerciu, ponúkať ani predávať inzerciu a nemôžu brať províziu za inzerciu.

4. Politická angažovanosť je v rozpore so zásadou nezávislosti médií vydavateľstva. Redaktori preto nemôžu vyvíjať politickú činnosť. Nemôžu organizovať ani moderovať mítingy politických strán. Platí to aj pre rôzne kampane. Ak redaktor pôsobí v občianskych ne - politických iniciatívach, oznámi túto skutočnosť šéfredaktorovi a zásadne autorsky nepokrýva túto oblasť.

5. Ak pracovník podpíše petíciu, informuje o tom šéfredaktora a nesmie ďalej autorsky pokrývať oblasť, za ktorú sa angažoval.

VI. Vzťah k iným médiám

1. Publikovanie v iných médiách, než sú periodické médiá News and Media Holding a.s., je okrem literárnej činnosti zakázané. Výnimku môže udeliť šéfredaktor s podmienkou, že bude uvedená príslušnosť pracovníka k redakcii, v ktorej pracuje.

2. V rámci priodík vydavateľstva dáva súhlas na autorskú činnosť v inom médiu príslušný šéfredaktor.

3. Pracovníci neposkytujú interview ani vyjadrenia týkajúce sa činnosti vydavateľstva iným médiám a agentúram. Poverenie alebo súhlas na takéto vystúpenie dáva zásadne šéfredaktor.

4. Pracovníci sa nesmú podieľať na príprave PR článkov alebo inzertných článkov či reklamných kampaní v prospech nikoho iného, než je vlastné vydavateľstvo. 5. Redaktori a ostatní zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodných pravidlách, plánoch vydavateľstva, ako aj o aktivitách jednotlivých periodík a ich pracovníkov.

VII. Postihy za porušovanie kódexu

1. Závažné alebo opakované porušenie pravidiel tohto kódexu môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru okamžitým zru šením alebo výpoveďou.

2. Vážnosť porušenia kódexu posudzujú šéfredaktori jednotlivých periodík, ktorí môžu v menej závažných prípadoch nepriznať časť alebo úplne odňať odmeny.

3. Redaktor, ktorý porušil kódex, berie na vedomie svoju zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá takto vznikne vydavateľovi.

VIII. Záver

Tento Etický kódex vychádza z odporúčaní Európskej konferencie o politike hromadných oznamovacích prostriedkov, z Európskej konvencie o ľudských právach, ako aj z Ústavy a zákonov Slovenskej republiky. News and Media Holding a.s., vydáva denník Plus jeden deň, týždenníky PLUS 7 DNÍ, Šarm, Báječná ŽENA, Top, mesačníky Break, Dobré jedlo, Emma, Mamina, Pekné bývanie, Poľovníctvo a rybárstvo, Záhradkár, Zdravie, ako aj ich internetové verzie a stránku www.pluska.sk.