News and Media Holding - Ochrana Vašich osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa., vložka číslo: 6074/B, IČO: 47 256 281, (ďalej aj ako „NMH“) rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby ste boli informovaní, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou NMH.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 23.05.2023.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste zákazník, súťažiaci, spolupracovník, dodávateľ atď. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na alebo prostredníctvom pošty na adresu News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19/B, ROSUM, 832 15 Bratislava 3, prípadne na adrese sídla našej spoločnosti: News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

Žurnalistická činnosť

Pokiaľ boli Vaše osobné údaje zverejnené v spravodajstve, podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - Iné [Źurnalistická činnosť]

Zákazníci

Ak ste zákazník (inzerent, používateľ služby freemail, používateľ webov a pod.), podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - zákazníci

Ak ste predplatiteľ, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - Iné [Predplatitelia - odberatelia, platcovia]

Ak ste súťažiaci (účastník spotrebiteľských súťaží a súťaží na podporu predaja, výherca súťaže), podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti  DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - súťažiaci

Ak ste účastníci podujatí, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti   DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - účastníci podujatí

Spolupracovníci

Ak ste autor, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - autori

Ak ste speaker, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - Iné [speakri]

Ak ste akcionár, spoločník, člen dozornej rady, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti  DIP Akcionár, Spoločník, Dozorná rada

Dodávatelia a obchodní partneri

Ak ste dodávateľ, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - dodávatelia

Ak ste obchodný partner, alebo jeho zástupca, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - zástupcovia obchodných partnerov

Osoby vstupujúce do priestorov spoločnosti

Ak vstupujete do priestorov našej spoločnosti, podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov monitorovaním kamerovým systémom môžete nájsť v časti  DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - Iné [Osoby vstupujúce do priestorov v sídle Prevádzkovateľa]

Iné

Ak ste uchádzač o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP Vyhlásenie o ochrane súkromia - uchádzači o zamestnanie

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v časti  DIP pre spracovávanie Cookies

Ak ste subjekt našej žurnalistickej práce, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov môžete nájsť v časti DIP vyhlásenie o ochrane súkromia - občania a po anglicky v časti DIP privacy policy - citizens [subjects of journalism].