News and Media Holding - Ochrana osobných údajov uchádzačov

Zásady ochrany osobných údajov

(Uchádzač o zamestnanie)


Ďakujeme za Váš záujem stať sa súčasťou tímu spoločnosti News and Media Holding, a.s.. Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, preto je naším cieľom týmto poskytnúť podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje uchádzačov spracúvame, aké dôvody na to máme, aké práva máte ako uchádzač ako dotknutá osoba a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Identifikačné a kontaktné údaje
  1. Naša spoločnosť News and Media Holding, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 6074/B, pri svojej činnosti spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zároveň zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese , prípadne na korešpondenčnej adrese News and MediaHolding, a.s., Bajkalská 19/B, ROSUM, 832 15 Bratislava 3.
 2. Účel spracovávania osobných údajov
  1. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, a to na účely (i) internej evidencie uchádzačov, (ii) predzmluvného vzťahu ako aj (iii) Vášho opätovného oslovenia v prípade vhodnej pracovnej ponuky.
 3. Právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov
  1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä náš oprávnený záujem na plnení našej podnikateľskej činnosti.
  2. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, a to za účelom prípadného opätovného oslovenia uchádzača o zamestnanie s ponukou voľnej pozície. Na základe takto uložených údajov Vás vieme opätovne kontaktovať v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície.
  3. Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, uchádzač má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môžete uplatniť e-mailom na e-mailovej adrese , prípadne písomne na adrese našej spoločnosti News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19/B, ROSUM, 832 15 Bratislava 3.
 4. Kategórie príjemcov
  1. Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov:
  2. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa.
  3. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä spoločnosti poskytujúce externé účtovné a personálne služby, vyhľadávanie a nábor nových zamestnancov, doručovanie, servisné služby, právne služby, vymáhanie pohľadávok, technických a IT služieb, a iné poradenské a konzultačné činnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.
 5. Prenos osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť prioritou, preto Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej únie.
  2. Zároveň Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 6. Doba spracúvania osobných údajov
  1. Vaše osobné údaje bude naša spoločnosť spracúvať po dobu trvania výberového procesu, teda kým nie je s Vami uzatvorená pracovná zmluva, alebo jedna strana neoznámi druhej, že už nemá záujem o jej uzatvorenie.
  2. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty bude naša spoločnosť spracúvať naďalej Vaše osobné údaje v prípade, že sa stanete naším zamestnancom. So zásadami, ktorými sa riadi takéto následné spracúvanie, budete oboznámený pri podpise pracovnej zmluvy.
  3. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je naša spoločnosť oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely ako archivácia či štatistika.
  4. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy s našou spoločnosťou, Vaše osobné údaje získané v rámci výberového procesu sme oprávnení spracúvať po dobu jedného roka od skončenia predmetného výberového procesu. Naša spoločnosť Vás vie na báze takto uschovaných údajov osloviť v prípade vhodnej voľnej pracovnej pozície.
 7. Technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany OÚ
  1. Naša spoločnosť prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva, vrátane osobných údajov autorov.
  2. Takýmito organizačnými a technickými opatreniami je prijatie Zásad ochrany osobných údajov ako aj ďalších interných predpisov a z nich vyplývajúcej implementácie konkrétnych opatrení. Takýmito opatreniami je zabezpečenie IT systémov z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát a obmedzenie prístupov k spracúvaným osobným údajom.
 8. Práva uchádzača ako dotknutej osoby
  1. Ako uchádzač právo
   1. (i) požadovať od našej spoločnosti prístup k spracúvaným osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby,
   2. (ii) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, pokiaľ je na to právny dôvod,
   3. (iii) namietať spracúvanie osobných údajov,
   4. (iv) na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi,
   5. (v) podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov.
  2. Svoje práva podľa bodu 8.1 (i) až (iv) môžete uplatniť e-mailom na e-mailovej adrese alebo písomne na adrese našej spoločnosti News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19/B, ROSUM, 832 15 Bratislava 3.
 9. Zmeny týchto pravidiel
  1. Znenie predmetných zásad je naša spoločnosť oprávnená zmeniť podľa potreby, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z predmetných zásad alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme.


Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 1. meno, priezvisko, titul
 2. rodné priezvisko, predošlé priezvisko
 3. pohlavie
 4. dátum narodenia
 5. štátna príslušnosť
 6. rodinný stav
 7. miesto narodenia, okres narodenia
 8. adresa trvalého pobytu
 9. adresa prechodného pobytu
 10. číslo telefónu, e-mail
 11. kvalifikácia a profesionálne skúsenosti (údaje o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaní kurzov, stupeň jazykových schopností a vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelaní a zvyšovaní kvalifikácie)
 12. fotografia
 13. žiadosť o zamestnanie, resp. motivačný list
 14. údaje vyplývajúce zo životopisu, prípadne motivačného listu, resp. žiadosti o zamestnanie, iné ako vyššie uvedené osobné údaje
 15. podpis